Nápověda:Pravidla Forum

Z Wiki Grepolis CZ
Verze z 13. 7. 2012, 23:50, kterou vytvořil Skopiciny (diskuse | příspěvky) (→‎Pravidla fóra)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Jump to navigation

 · Obsah · O wiki · Úpravy · Wiki příkazy · Grepolis Tým · Tituly ·

Pravidla

 · Wiki · Forum · Hry ·

Pravidla fóra

Fórum hry naleznete zde

Všeobecná ustanovení

 • Každý uživatel fóra je povinen znát a v celé míře dodržovat veškerá pravidla stanovena v následujících odstavcích.
 • Každý uživatel fóra je povinen dbát a respektovat rozhodnutí, která stanoví administrátor hry či správci fóra (dále jen moderátoři).
 • Moderátor má právo za jakékoliv porušení pravidel fóra udělit uživateli trest, dle výše prohřešku. Výši prohřešku mají moderátoři stanovenou v interních pravidlech.
 • Pouze moderátor má právo určit, zda se jednalo o porušení pravidel či nikoliv.
 • Dbejte na to, že některá podfóra mají svá další rozšiřující pravidla, které je nutno znát v případě, že se do dané sekce aktivně zapojujete.
 • V případě jakéhokoliv sporu s moderátorem se obraťte na hlavního moderátora, v případě sporu s hlavním moderátorem se obraťte na administrátora hry.

Komunikace

 • Komunikovat je povoleno pouze v češtině či slovenštině, případně pro menší skupiny jiných národností také v angličtině. Prosím omezte komunikace v jiných jazycích jen na krátké citace či fráze.
 • Je přísně zakázáno používat kdekoliv na fóru či v soukromých zprávách neslušná či vulgární slova a urážky vůči jiným hráčům.
 • Urážky, vulgarita či provokace vůči moderátorům, supportérům či administrátorům může být trestána okamžitou trvalou blokací. Témata a posty vytvořené za účelem vyvolání nějakého osobního konfliktu vůči členům Grepolis Teamu budou vymazána a jejich autor přísně potrestán. Ve vyjímečných případech, může tento trest zasáhnout i do hry.
 • Je zakázané kritizovat na foru práci či postupy členů Grepolis Teamu, v případě nespokojenosti s jejich prací, napište na support. V případě nespokojenosti vůči členovi Grepolis Supportu žádejte delegaci ticketu na někoho z vedení hry, v případě nespokojenosti s prací moderátorů, žádejte delegaci ticketu k hlavnímu moderátorovi.
 • Je přísně zakázané prezentovat na fóru extremistické hnutí, pornografii, politické či náboženské názory, rasismus či cokoliv jiného, co by moderátoři určili za nevhodné.
 • Je přísně zakázané kdekoliv na fóru nabízet, prodávat či shánět jiný účet ke koupi, výměně či darování.
 • Osobní komunikaci mezi dvěma uživateli směřujte do soukromých zpráv.

Profil hráče

 • Je zakázané používat herní nick, který je vulgární, nevhodný či napodobuje herní nick administátorů či moderátorů fóra.
 • Je zakázané vydávat se za administrátora, supportéra či moderátora fóra.
 • Je zakázané ve svém profilu (bydliště, koníčky aj.) psát vulgární či jiným způsobem nevhodná slova.
 • Je zakázané vymáhat heslo pro účet na fórum od jiného uživatele.

Podpis

 • Podpis hráče nesmí být zbytečně velký, urážlivý či jiným způsobem nevhodný.
 • Jakákoliv reklama v podpisu na jiné online hry, které nebyli vytvořeny firmou InnoGames GmbH, může být trestána až trvalou blokací uživatele.
 • Dbejte na to, aby váš obrázek v podpisu nebyl příliš velký. O tom, zda je či není příliš velký v případě sporu, rozhodne moderátor.
 • Je zakázané vkládat animované obrázky do podpisu, které svítí, blikají či se rychle pohybují.

Vytvoření tématu

 • Dbejte na to, aby bylo téma vytvořeno do příslušné sekce. (jedná-li se o otázku, vytvořte téma do sekce otázky, jedná-li se o nějaký nápad jak vylepšit hru, vytvořte téma do sekce nápady atd. atd.).
 • Dodržujte správné pojmenování jednotlivých témat, usnadní to případné hledání důležitých věcí na fóru.
 • Vyhýbejte se všeobecným názvům témat (Např. názvy - Otázka, Pomoc apod.)
 • Předtím, než vytvoříte téma s určitou věcí (otázkou, nápadem aj.), použijte tlačítko vyhledávat, které se nachází ve vašem hlavním panelu a ověřte si, že se daná věc již neprojednávala či již nebyla zodpovězena. Zabráníte tak zbytečnému vytváření opakovaných témat.
 • Moderátor či administrátor má právo smazat vaše téma v případě, že téma bude v rozporu s pravidly fóra. V případě, že vámi vytvořené téma bude smazané, nevytvářejte jej znovu, ale kontaktujte moderátora, aby vám případně objasnil důvod smazání vašeho tématu.

Vložení příspěvku

 • Vkládáte-li příspěvek na fórum, dbejte na to, aby se týkal sekce, do které daný post vkládáte.
 • Je zakázané vkládat více příspěvků za sebou, nevyžaduje-li tomu daná situace jinak. Vložíte-li dva či více příspěvků za sebou, upravte je pomocí tlačítka edit, které vedle příspěvku máte, do jednoho postu.
 • Snažte se vyvarovat citacím dlouhých příspěvků. Chcete-li citovat nějaký delší příspěvek, vložte vždy jen část daného příspěvku, které se citace týká či citaci vložte do spoileru.
 • Necitujte příspěvek, který se nachází bezprostředně nad vaší odpovědí, není-li to nezbytně nutné. Odpovídáte-li konkrétnímu uživateli, můžete místo citace uvést jméno uživatele, kterému odpovídáte.

Zbytečné citace mohou být zkráceny nebo vymazány.

 • Moderátor či administrátor má právo bez upozornění smazat váš příspěvek, bude-li proti pravidlům fóra či bude-li se domnívat, že je určitým zůsobem na fóru nevhodný či nežádoucí.

Spamování - nevyžádaná pošta

 • Je zakázané zbytečně fórum zatěžovat zprávami, které jsou brány za spam (Zprávy typu - Hmmm, lol, ach jo, apod).
 • O tom co je bráno za spam, rozhodují moderátoři.

Vkládání obrázku

 • Je povoleno vložit obrázek o max. rozměru 640 x 180 pixelů, chcete-li vložit větší obrázek, učiňte tak formou linku, který odkáže na stránku s daným obrázkem či obrázek na fórum vložte pomocí fuknce "spoiler."
 • Je přísně zakázané vkládat obrázky, které budou v rozporu s pravidly fóra (pornografické, extrémistické apod.).

Ankety

 • Pro vytvoření ankety požádejte moderátora fóra, který vám v případě, že anketa bude smysluplná, určitě vyhoví a anketu vytvoří.
 • Ankety slouží k všeobecnému průzkumu, vyvarujte se opakovaným vkládáním příspěvků do jedné ankety, ztrací se tak přehlednost.

Soutěže

 • Do všech soutěžích probíhajících na fóru se smí přihlásit pouze řádně zaregistrovaný člen Grepolis fóra.
 • Každý účastník kterékoliv soutěže smí soutěžit pouze pod jedním uživatelským účtem. Je přísně zakázané vytvořit více děl a vkládat je na fórum zapomocí více uživatelských účtů.
 • Za jakékoliv porušení pravidel soutěže, může být soutěžící vyloučen z aktuálně probíhající soutěže, ze všech soutěží či v těch nejvážnějších problémech i z celého fóra.
 • Grepolis Team si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv změnit či zcela zrušit bez souhlasu soutěžích a to bez nároku na nahrazení škod či výherních cen pro soutěžící.

Porušení pravidel hry

 • Pro nahlášení porušení pravidel ve hře, nepoužívejte toto fórum, ale zprávu na Grepolis Suppport Team. Jakákoliv témata ohledně blokování, trestů či porušení pravidel hry či fóra, budou okamžitě smazána.
 • Je zakázané na fóru zveřejňovat ticket zprávy psané s herní podporou.

Reklama

 • Je zakázané vytvářet témata či posty za účelem propagace jiné internetové online hry, která nemá přímou spojitost s hrou Grepolis.
 • Používání tzv. zlodějských odkazů k jiným hrám je nežádoucí, linky budou odstraněny a jejich autor potrestán.
 • Je povolené odkazovat na jiné stránky, jen v případě, že odkaz bude v souladu s pravidly fóra.

Autorská práva

 • Nepoužívejte ve svým postech žádný materiál, na který má někdo jiný autorská práva bez jeho souhlasu.
 • Je zakázané využívat avatary jiných uživatelů fóra, bez jejich souhlasu.

Tresty a blokace

 • V případě méně závažného porušení pravidel fóra, bude hráč napomenut zprávou či formou žluté karty. V případě, že se bude jednat o opakovaný menší přestupek či hrubší porušení pravidel, bude hráči udělena červená karta. V případě, že se bude jednat o neuposlechnutí příkazu moderátora či o hrubé porušení pravidel fóra, je možné udělit blokaci uživatelova účtu na dobu předem určenou či na dobu trvalou.
 • Administrátor hry či moderátoři mají právo udělit blokaci účtu i za vyjímečných podmínek, jenž nejsou stanovena v pravidlech.
 • V případě zablokování vašeho účtu moderátorem, se můžete proti své blokaci odvolat u hlavního moderátora fóra zasláním ticket zprávy na support.
 • V případě, uvidí-li hráč kdekoliv na fóru jiného hráče porušovat pravidla, má právo jej nahlásit moderátorovi či administrátorovi fóra a to buď formou soukromé zprávy či formou kliknutí na zobrazené políčko u příspěvku(), díky němuž se zpráva nahlásí moderátorům. Zneužití tohoto hlášení však může být trestáno.
 • V případě zablokovaného účtu má trestaný hráč zakázáno přihlašovat se na fórum přes jiný účet či vkládat příspěvky na fórum přes jiného hráče.

Změna pravidel fóra

 • Administrátoři fóra si vyhrazují pravidla fóra kdykoliv změnit a to bez předchozího upozornění či bez souhlasu uživatele fóra.
 • Případné změny v pravidel fóra vstupují v platnost v okamžiku jejich zveřejnění.